Top

Privacy Policy Khmer

einstrong.org / Privacy Policy Khmer

គោលនគោបាយឯកជនភាពសម្រាប់ EinStrong.org

សូមស្វាគមន៍ចំគ ោះ EinStrong.org គេទិកាដែលខិតខំម្របឹងដម្របងរបស់អ្នកសម្រាប់ ការគលើក កមពស់ការយល់ែឹង និងសកមមភាពននការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ។ គយើងផ្តល់អាទិភាពែល់ ការការ រឯកជនភាពរបស់អ្នក គ ើយម្រតូេបានគបតជ្ញាធានានូេភាពសាាត់ និងសុេតថិភាពនន ព័ត៌ានផ្ទាល់ខលួនរបស់អ្នក។

ការម្របមួលព័ត៌ាន៖

គៅគពលអ្នកចូលគៅ EinStrong.org គយើងអាចម្របមូលព័ត៌ានមួយចំនួនគែើមបីពម្រងីក បទពិគស្វធន៍របស់អ្នក។ គនោះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌ានលមអិតផ្ទាល់ខលួនែូចជ្ញគ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ្ុីដមល និងទីតំងរបស់អ្នក ដែលម្របមូលបានតមរយៈការចុោះគ្មោះអ្នកគម្របើម្របាស់ ការជ្ញេ ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ាន ឬមុខងារអ្នតរកមម។ ព័ត៌ានមិនផ្ទាល់ខលួន ែូចជ្ញអាសយដ្ឋាន IP និង ព័ត៌ានលមអិតកមមេិធីរុករកក៏ម្រតូេបានម្របមូលសម្រាប់គោលបំណងេិភាគផ្ងដែរ។

ការគម្របើព័ត៌ាន៖

ព័ត៌ានរបស់អ្នកម្រតូេបានគម្របើម្របាស់ គែើមបីគធាើអ្នតរកមមផ្ទាល់ខលួនរបស់អ្នកជ្ញមួយ EinStrong.org ដចកចាយខលឹមស្វរដែល ក់ព័នធ និងជូនែំណឹងែល់អ្នកអ្ំពីគំនិតផ្តួចគផ្តើមការដម្របម្របួល អាកាសធាតុ។ គលើសពីគនោះ ទិននន័យដែលបានម្របមូលផ្តតំ និងអ្នាមិកអាចម្រតូេបានគម្របើម្របាស់សម្រាប់ការម្រស្វេម្រជ្ញេ និងការេិភាគ គែើមបីដកលមអគគ ទំព័ររបស់គយើង និងរួមចំដណកែល់ ការយល់ែឹងជ្ញសកលអ្ំពីបញ្ហាការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ។

សុេតថិភាពទិននន័យ៖

គយើងគម្របើម្របាស់េិធានការសនតិសុខោ៉ាងតឹងរុ៉ឹងគែើមបីការ រព័ត៌ានផ្ទាល់ខលួនរបស់អ្នកម្របឆំង នឹងការចូលគម្របើម្របាស់ ការលាតម្រតដ្ឋង ការផ្ទលស់បតូរ ឬការបំផ្ទលញគដ្ឋយោមនការអ្នុញ្ហាត។ ទិននន័យរបស់អ្នកម្រតូេបានរកាទុកគដ្ឋយកម្រមិតននភាពសាាត់ និងការគោរពែ៏ខពស់បំផ្ុត។

ការគបើកងាាញភាគីទីបី៖

គយើងមិនដចករំដលក លក់ ឬបតូរព័ត៌ានសំោល់ផ្ទាល់ខលួនរបស់អ្នកជ្ញមួយភាគីខាងគម្រៅគ ើយ ភាគីទីបីគួរឲ្យទុកចិតត ជួយគយើងកនតងម្របតិបតតិការគគ ទំព័រ ម្របកាន់ខាាប់នូេកិចចម្រពមគម្រពៀងរកា ការសាាត់ោ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

ការយល់ម្រពម៖

គដ្ឋយការគម្របើ EinStrong.org អ្នកយល់ម្រសបចំគ ោះលកខខណឌរ៉ាយរ៉ាប់ម្របាប់គៅកនតងគោលនគោបាយឯកជនភាពគនោះ។

សម្រាប់ការស្វកសួរទាក់ទងនឹងគោលនគោបាយឯកជនភាព សូមទាក់ទងមកគយើងខ្តំតម រយៈ kang@einstrong.org ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពគនោះគឺជ្ញកមមេតថតននការគធាើបចចតបបននភាពតមកាលកំណត់ គ ើយអ្នក គម្របើម្របាស់ម្រតូេបានគលើកទឹកចិតតឱ្យពិនិតយគមើលវាឱ្យបាន គទៀងទាត់។ បានគធាើឲ្យបចចតបបននភាព ចុងគម្រកាយ 12.05.23។