Top

Esi App Terms Khmer

einstrong.org / Esi App Terms Khmer
  1. កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើកម្មវិធីអ៊ែប ESi

ដោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់និងការប្រើកម្មវិធីអ៊ែប Esi អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអាន យល់និង យល់ព្រមសុខចិត្តចងភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលត្រូវអាចរក ឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រ EinStrong ត្រង់កន្លែងនេះ

[ខ្ញុំយល់ព្រម]

II) កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើកម្មវិធីអ៊ែប ESi

1. សេចក្តីណែនាំ

សូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីអ៊ែប Esi វេទិកាទូរស័ព្ទចល័តរបស់ EinStrong Foundation [តំណភ្ជាប់ ទៅកាន់គេហទំព័រ ES] សម្រាប់ការចែកចាយនៃប្រាក់ ចំណូលមូលដ្ឋានសកល (“UBI”) (“សេវាកម្ម”)។ កម្មវិធីអ៊ែបនឹងដំណើរការដើម្បីបរិច្ចាកប្រាក់ពីអ្នកបរិច្ចាកប្រាក់ឯកជនទៅអ្នក ទទួលឯកជន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរៀបរាប់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកអាចប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។ ដោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ែប ESi អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

2. សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធី ESi អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែបំពេញដំណើរការចុះ ឈ្មោះ រួមទាំងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការផ្តល់នូវ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ និងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មានបែបនេះបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះលើកដំបូងរបស់អ្នក ប្រសិនបើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធណា មួយផ្លាស់ប្តូរ។

3. អនីតិជនមានកំហិតពីការប្រើប្រាស់

ជនក្រោមអាយុ 18 ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ ឬចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីអ៊ែប ESi ឡើយ។

4. ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនិងទិន្នន័យជីវមាត្រ

សម្រាប់ការបរិច្ចាកប្រាក់ UBI ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងច្បាស់លាស់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើ ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្កេនបាតដៃ និងបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខ។ ទិន្នន័យជីវមាត្រនេះនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប និងរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋ អាមេរិក។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែជាគោលបំណងការផ្ទៀតផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនិងការការពារការក្លែងបន្លំប៉ុណ្ណោះ។

5. ការការពារទិន្នន័យ ភាពឯកជន និងការអនុលោម

យើងផ្តល់អាទិភាពការការពារទិន្នន័យឯកជននិងជីវមាត្ររបស់អ្នក ការប្រមូល ការផ្ទុក និង ដំណើរការទិន្នន័យទាំងអស់នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យើង អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកពីការចូលប្រើការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញឬការបំផ្លាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

6. ការប្រតិបត្តិ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នកយល់ព្រមប្រើកម្មវិធី ESi ដោយស្របច្បាប់ និងទទួលខុសត្រូវ (ក្រោយមកអាចត្រូវបាន កំណត់ដោយភាគីទីបីអព្យាក្រឹត)។ សកម្មភាពក្លែងបន្លំ ឬខុសច្បាប់ណាមួយ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិន កំណត់ចំពោះការលួចអត្តសញ្ញាណ និងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិត នឹងនាំឱ្យអ្នកបញ្ចប់សិទ្ធិចូល ប្រើកម្មវិធីភ្លាមៗ និងអាចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក។

6. ការចែកចាយ UBI និងការគ្រប់គ្រងគណនី

មូលនិធិ UBI នឹងត្រូវបានចែកចាយប្រចាំខែតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ែប ESi។ វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតជាសុវត្ថិភាពដល់គណនីរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការបាត់បង់ណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ដែលបណ្តាល មកពីការបរាជ័យក្នុងការធានាគណនីរបស់អ្នក។

7. ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ

យើងអាចកែប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះ ម្តងម្កាល។ ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងត្រូវ បានទាក់ទងតាមរយៈកម្មវិធី និង/ឬអ៊ីមែល ហើយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ESi របស់អ្នកបន្ត បន្ទាប់ពីការកែប្រែនេះនឹងបង្កើតឱ្យអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ។

8. ការបញ្ចប់ និងការផ្អាក

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក ឬបិទគណនីរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃ កិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ ឬប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់អ្នក ស្ថិតក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង ដែលប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃកម្មវិធី UBI Foundation EinStrong និង/ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

9. ដំណោះស្រាយជម្លោះ

a) ការចរចាក្រៅផ្លូវការ

ដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយ និងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមនៃជម្លោះ ភាពចម្រូងចម្រាស ឬការទាមទារ ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់នេះ (“ជម្លោះជម្លោះមួយចំនួន“) ដែលនាំ មកដោយអ្នក ឬយើង (“ភាគី“) ភាគីយល់ព្រមលើការប៉ុនប៉ងដំបូង។ ដើម្បីចរចារវិវាទណាមួយ ក្រៅផ្លូវការយ៉ាងហោចណាស់ 60 ថ្ងៃ មុនពេលចាប់ផ្តើមមជ្ឈត្តកម្ម។

b) អាជ្ញាកណ្តាលចងភ្ជាប់

ប្រសិនបើភាគីមិនអាចដោះស្រាយជម្លោះ តាមរយៈការចរចាក្រៅផ្លូវការទេ ជម្លោះត្រូវតែត្រូវ បានដោះស្រាយជាចុងក្រោយ និងផ្តាច់មុខតាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាលដែលចង។ អ្នកយល់ថាដោយ គ្មានបទប្បញ្ញត្តិនេះ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិប្តឹងនៅតុលាការ និងមានការកាត់ក្តីដោយចៅក្រម។ អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវចាប់ផ្តើម និងធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់នៃច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនៃ សមាគមមជ្ឈត្តកម្មអាមេរិក (“AAA”) ហើយប្រសិនបើសមស្រប នីតិវិធីបន្ថែមរបស់ AAA សម្រាប់វិវាទពាក់ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ (“ច្បាប់អ្នកប្រើប្រាស់ AAA”) ដែលទាំងពីរនេះគឺ មាននៅគេហទំព័រ American Arbitration Association។ ថ្លៃសេវាអាជ្ញាកណ្តាលរបស់អ្នក និងចំណែករបស់ អ្នកនៃសំណងអាជ្ញាកណ្តាលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ AAA Consumer Rules ហើយក្នុងករណីដែល សមស្រប កំណត់ដោយ AAA Consumer Rules  អាជ្ញាកណ្តាលអាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ តាម រយៈការបញ្ជូនឯកសារ តាមទូរស័ព្ទ ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។ អាជ្ញាកណ្តាលនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីហេតុផលទេ លុះត្រាតែមាន ការស្នើសុំពីភាគីទាំងពីរ។ អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ជាប់ទាក់ទង ហើយប្រាក់រង្វាន់ ណាមួយអាចត្រូវបានជំទាស់ ប្រសិនបើអាជ្ញាកណ្តាលបរាជ័យក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។ លើកលែងតែ ករណីដែលតម្រូវដោយច្បាប់ AAA ឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន អាជ្ញាកណ្តាលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅក្នុង ខោនធី Los Angeles, រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក។ លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូន ផ្សេងនៅទីនេះ ភាគីអាចប្តឹងតវ៉ានៅក្នុងតុលាការដើម្បីបង្ខំមជ្ឈត្តកម្ម បន្តដំណើរការនីតិវិធី ដែលរង់ចាំអាជ្ញាកណ្តាល ឬដើម្បីបញ្ជាក់ កែប្រែ ដកតំណែង ឬបញ្ចូលការវិនិច្ឆ័យលើរង្វាន់ដែល បានបញ្ចូលដោយមជ្ឈត្តករ។

ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយ ជម្លោះកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការជាជាងអាជ្ញាកណ្តាល ជម្លោះ នឹងត្រូវចាប់ផ្តើម ឬកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋ និងសហព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅក្នុង ខោនធី Los Angeles, រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក។ ភាគីទាំងនេះយល់ព្រម និងលះបង់ ការការពារទាំងអស់ពីការខ្វះយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួន និងវេទិកាដែលមិនមែនជាការសម្របសម្រួល ទាក់ទងនឹងទីកន្លែង និងយុត្តាធិការនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋ និងសហព័ន្ធនោះ។ ការអនុវត្តច្បាប់ ប្រតិបត្តិការព័ត៌មានកុំព្យូទ័រឯកសណ្ឋាន (“UCITA”) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលពីកិច្ចព្រមព្រៀង អ្នកប្រើប្រាស់នេះ។

រាល់វិវាទណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយភាគីណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងមធ្យោបាយណាមួយចំពោះ
កម្មវិធី ESi ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវចាប់ផ្តើមលើសពីប្រាំមួយខែ ក្រោយពីបព្វហេតុនៃ ចំណាត់ការបានកើតឡើង។

c) ការដាក់កំហិត

ភាគីទាំងពីរយល់ស្របថា មជ្ឈត្តកម្មណាមួយត្រូវបានកំណត់ចំពោះវិវាទរវាងភាគីនីមួយៗ។ ក្នុង វិសាលភាពពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ (a) គ្មានអាជ្ញា កណ្តាលណាមួយ ត្រូវ បានចូលរួមជាមួយដំណើរការផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ; (b) មិនមានសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ វិវាទណាមួយដែលនឹងត្រូវបានមជ្ឈត្តកម្ម លើមូលដ្ឋានសកម្មភាពថ្នាក់ ឬដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិវិធី សកម្មភាពថ្នាក់; និង (c) មិនមានសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់វិវាទណាមួយដែលត្រូវនាំយកមក ក្នុង សមត្ថភាពតំណាងដែលបង្ហាញឱ្យឃើញក្នុងនាមសាធារណៈជន ឬបុគ្គលផ្សេង ទៀតណា មួយឡើយ។  គ្មានបណ្តឹងចំណាត់ការថ្នាក់អាចនឹងត្រូវបាននាំមកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី ESi ទេ។

10. កំហិតនៃទំនួលខុសត្រូវ

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមូលនិធិ EinStrong និង/ឬនាយក និយោជិត ឬភ្នាក់ងាររបស់ យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ផលវិបាក គំរូ ចៃដន្យ ពិសេស ឬការដាក់ទណ្ឌកម្ម រួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការបាត់ បង់ប្រាក់ចំណូល។ ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬការខូចខាតផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងពីការប្រើ ប្រាស់កម្មវិធី ESi របស់អ្នក ទោះបីជាយើងត្រូវបានគេណែនាំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ ក៏ដោយ។

11. សំណងការខូចខាត

អ្នកយល់ព្រមការពារ សងការខូចខាត និងរក្សាពួកយើងដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ រួមទាំងក្រុម ហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខារបស់យើង និងមន្ត្រី ភ្នាក់ងារ ដៃគូ និងនិយោជិតទាំងអស់របស់យើង ពី និងប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ ការខូចខាត ការទទួលខុសត្រូវ ការទាមទារ ឬការទាមទារ រួម ទាំងមេធាវីសមហេតុផលផងដែរ។ ថ្លៃសេវា និងការចំណាយដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបីណាមួយ ដោយសារ ឬកើតឡើងពី៖ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ESi របស់អ្នក ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នក ប្រើប្រាស់នេះ និង/ឬការរំលោភបំពានណាមួយនៃតំណាង និងការធានារបស់អ្នកដែលមាន ចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើ ប្រាស់នេះ យើងរក្សាសិទ្ធិដើម្បីដាក់បណ្តឹងអ្នកសម្រាប់ការបំពាននេះ។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផល ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការទាមទារ សកម្មភាព ឬ ដំណើរការណាមួយដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទូទាត់សំណងនេះ នៅពេលដឹងអំពីវា។

12. ទំនាក់ទំនងនិងការគាំទ្រ

សម្រាប់ការគាំទ្រ សំណួរ ឬកង្វល់ទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬកម្មវិធី ESi សូមប្រើមុខងារ ជំនួយក្នុងកម្មវិធី ឬទាក់ទងក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង [បញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង នៅទីនេះ]

13. កិច្ចព្រមព្រៀង

ដោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ែប Esi អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអានយល់ និងយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះ។

[ខ្ញុំយល់ព្រម]